Scroll Top

Internet Ogledalo: Proširenje komunikacija na ruralnu oblast

Danas­ postoje­ cele ­za­jedni­ce ­koje ­su ­van­ do­ma­šaja ­postoje­će ­tele­ko­mu­ni­kacione ­infrastruktur­e.­  Obično,­ ove­ zajedni­ce­ ži­ve­ u­ udaljenim­ i­ ru­ralnim­ delovi­ma­ zemlje­ i­ nemaju­ pristup­ osnovnim­ te­lefonskim­ uslugama,­ a­ kamoli­ In­ternetu…­

U svetu u kome se pamet­ni telefoni poput ipho­nea sve više šire i potra­žnja za širokopojasnim pristupom velike brzine naglo raste postoje čitave populacije koje ostaju nepovezane.
Sve više i više vlada je u potrazi za razbijanjem digitalnog jaza koji razdvaja one sa pristupom informa­cijama od onih bez njega. Vlade to čine svojim mandatom da se pobu­di glasovna i data komunikacija do udaljenih i ruralnih oblasti i obezbedi pristup e­Learning, e­Medicine i e­Government inicijativama.
Servis provajderi širom sveta su takođe shvatili da tamo postoji ogromno, iako neiskorišćeno, ru­ralno tržište. Servis provajderi da­ nas tragaju izvan urbanih zona u nastojanju da dosegnu do udalje­ nih područja i realizuju nove izvo­re prihoda.
Uprkos ogromnom potencija­lu, opsluživanje ruralnih zajednica je izloženo brojnim izazovima.

Ostvarivanje ROI-a u ­ruralnim ­sredinama­

Realizacija ROI (povrat investicija) u ruralnim oblastima nije laka. ARPU (Average Revenue per User – pro­sečan prihod po korisniku) je obič­no veoma nizak i gustina korisnika je mala – sa korisnicima rasutim širom prostranih geografskih područja.

Izazovi povezivanja u­ ruralnim­ pod­ručjima­

Razmeštanje komunikacionih si­stema u ruralnim područjima posta­vlja svoj set problema. Ovo uključuje težak teren, surove vremenske uslo­ve, nedostatak infrastrukture kao što su stubovi i antene. Tu je takođe i nedostatak stručne radne snage u mnogim od ovih oblasti, što izisku­je rešenja koja su laka za instaliranje i održavanje.

U cilju da proširenje njihove mreže u ruralne oblasti zemlje dobije po­slovni smisao, servis provajderi traže isplativa i jednostavna za instaliranje rešenja koja će im omogućiti brz po­vrat investicija (ROI).

License-Free­ radio­ uređaji­ – pravo rešenje za širenje u ruralne sredine

Servis provajderi se danas okre­ću ka license­-free radiju kao soluciji, u cilju širenja svojih područja mre­žnog pokrivanja, kako bi dosegnuli ruralna područja koja nisu snabde­vena servisima. Bežične širokopo­ jasne veze, kao što su RADWIN-­ova Point­-to­-Point  i Point-­to­-Multipo­int rešenja velikog kapaciteta i du­gog dometa, omogućavaju širenje konektivnosti brzo i troškovno efi­kasno do udaljenih područja i za­jednica.

Wireless broadband eliminiše po­ trebu da se kopaju kanali i ukopava­ju iznajmljene linije i/ili fiber. Za raz­liku od licenciranih radio sistema, li­cense-free  sistemi takođe elimini­šu potrebu plaćanja i čekanja licenci. License­-free bežični radio, kao što su RADWIN­-ova rešenja, isporuču­ je kvalitet i nivoe performansi koje zahtevaju servis provajderi – po ceni koja je znatno niža i od žične i od bežične alternative.

Za servis provajdere koji hoće da prošire svoje servise na ruralne delove zemlje i usluže zajednice koje nisu pokrivene servisima  license-­free radio nudi ubedljivo rešenje.

Sedam­ razlo­ga­ zaš­to­ su licen­se-free­ ra­dio­ uređa­ji sa­vrš­e­ni­ za­ bac­khaul­ u ru­ralnim­ obla­stima

Ni­ži­ CA­PEX­ i­ OPEX ­ license­-free radio uređaji koštaju drastično manje od žičnih i bežičnih alternativa. Oni zahtevaju samo jednokratnu investiciju, eliminišući obilna periodična davanja za iznajmljene linije. Pored toga, ne postoji potreba da se plaća taksa za licencu.

Na operativnoj  strani,  RADWIN bežični širokopojasni license-­free radio uređaji takođe skoro da nemaju operativne troškove. Oni su jednostavni za instaliranje i mogu se postaviti za samo nekoliko sati, praktič­no ne zahtevaju održavanje i mogu biti raspoređeni na niskim kulama i stubovima.

Kada je reč o isporučivanju servisa do retko naseljenih ruralnih područja ­ license­-free savršeno ima smisla.

Brza instalacija – ­ License­-free je bez muke. Postavljanje istog dana. Ne postoji potreba da se čekaju do­zvole ili odobrenja  da bi se sistemi podigli i pokrenuli. To je takođe ono što čini license­-free  radio uređaje idealnim privremenim rešenjem dok se ne uspostavi žična infrastruktura. U ruralnim oblastima, gde je u mno­gim slučajevima žična infrastruktura ograničena ili nepostoji, brz set­up sistema je od ključnog značaja.

Veliki kapacitet – Za kerijere kojima je potreban veći propusni opseg i kapacitet, wireless je mnogo puta najodrživija alternativa, koja isporučuje mnogo veći kapacitet nego E1 linije.

Dopi­ra­nje­ do­ pod­ručj­a­ do­ kojih­ žice­ ne­ mogu­ da­ dopru – U mnogim slučajevima ili je preskupo ili su­ više teško do udaljenih zajednica sti­ći žično zbog troškova koji su uključeni u kopanje kanala za fiber. Li­cense­-free radio uređaji mogu da se instaliraju za samo nekoliko sati, oni omogućavaju  kerijerima da brzo i cenovno dostupno dosegnu do onih oblasti gde je žična infrastruk­tura ograničena ili je nema.

Car­ri­er-Class­ Performan­ce­ ­ RADWIN­-ovi license­-free sistemi su veoma pouzdani i robustni. Oni rade u scenarijima kada ne postoji vidljivost i over­water, isporučujući velike kapacitete za velike udaljenosti. To je ono što čini sistem idealnim za nesmetan rad u ruralnim sredinama.

Lak­ prelazak­ sa­ TDM­ na­ IP – License-free sistemi kao što su RADWIN-­ovi, koji nude fleksibilnu kombinaciju Eterneta i više od 16 E1 na istom linku, pripremaju kerijere za laku migraciju sa TDM na IP i omo­gućavaju im da ponude i Voice i Data servise korisnicima.

Brz ­rad,­ ze­ro­ održa­va­nje – License-­free sistemi poput RADWIN­-ovih se dižu i rade za samo nekoliko sati i ne zahtevaju održavanje. Za funkcionisanje kerijera u ruralnim obla­stima to je posebno važno. Nema potrebe za posećivanjima sajta, a veze mogu da budu daljinski upravljane izdaleka preko intuitivnog sistema za upravljanje mrežom.

License­-free radio uređaji daju neodoljivu ponudu. Oni mogu da sačuvaju milione operatorima u go­dišnjim servisnim  troškovima, koji bi mogli da naprave ili unište servis provajdera

pogledajte članak na http://www.joomag.com/magazine/internet-ogledalo-br-161/0547864001425410792

 

Politika Privatnosti
Kada posetite našu web lokaciju, ona može sačuvati informacije putem vašeg pretraživača iz određenih servisa, obično u obliku kolačića. Ovde možete promeniti svoje postavke privatnosti. Imajte u vidu da blokiranje nekih vrsta kolačića može uticati na Vaše iskustvo